ค้นหาตาม
โรงเรียน
smis
obec
อำเภอ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
แบบสิ่งก่อสร้าง
ปีที่สร้าง
งบประมาณ /บาท
การได้มา
สภาพปัจจุบัน
ไฟล์ภาพ
 
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
43020063 660114 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2505 65000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
43020063 660114 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2518 90,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
43020063 660114 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2521 360000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
43020063 660114 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2513 35000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
43020063 660114 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ กันดาร 2530 30000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
43020063 660114 โซ่พิสัย อาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 (1 ชั้น) 2523 -
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
43020063 660114 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 (1 ชั้น 3 ห้อง) แบบมาตรฐาน 3 ห้องเรียน 2541 -
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
43020063 660114 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2541 90000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
43020063 660114 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2552 352,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
43020063 660114 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2526 90,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
43020063 660114 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง เลือกปีที่สร้าง -
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองโดดอนเสียด
43020064 660115 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2513 120000
อบจ.
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านหนองโดดอนเสียด
43020064 660115 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2518 80000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านหนองโดดอนเสียด
43020064 660115 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2521 240000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองโดดอนเสียด
43020064 660115 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2543 1778000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองโดดอนเสียด
43020064 660115 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2514 25000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านหนองโดดอนเสียด
43020064 660115 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2520 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านหนองโดดอนเสียด
43020064 660115 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 (1 ชั้น) 2538 389500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองโดดอนเสียด
43020064 660115 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2534 80000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองโดดอนเสียด
43020064 660115 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2534 80000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองโดดอนเสียด
43020064 660115 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2535 78350
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองโดดอนเสียด
43020064 660115 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2553 340000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองโดดอนเสียด
43020064 660115 โซ่พิสัย เสาธงมาตรฐาน สูง 12 เมตร 2555 50000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านหนองโดดอนเสียด
43020064 660115 โซ่พิสัย หอประชุม-โรงอาหาร แบบ สร้างเอง 2521 60000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
43020065 660116 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2514 140,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
43020065 660116 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2514 80,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
43020065 660116 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 (1 ชั้น) 2527 180,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
43020065 660116 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2530 60,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
43020065 660116 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ สปช. ฝ.30 พิเศษ 2532 90,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
43020065 660116 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2532 84,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
43020065 660116 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม บริจาค 2548 90,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
43020065 660116 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม บริจาค 2550 120,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
43020065 660116 โซ่พิสัย ห้องสมุด แบบสร้างเอง 2554 250,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2515 120000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 2525 790000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ 2526 176900
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2515 30000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2529 60000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม องค์การฯ 2519 20000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม องค์การ 2526 60000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) 2515 20000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน ไฟเบอร์กลาส 2554 100000
อบจ.
ใช้การได้
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย ซุ้มประตูป้ายชื่อโรงเรียนและรั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 2550 100000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย โรงรถ แบบสร้างเอง 2554 10000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย เสาธงมาตรฐาน สูง 14 เมตร 2545 10000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย ห้องสมุด แบบสร้างเอง 2555 20000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย ถนน ถนนลูกรัง 2516 20000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
43020066 660117 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง 2558 77927
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
43020067 660118 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบองค์การ 2523 965000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
43020067 660118 โซ่พิสัย บ้านพักครู ทรงจั่ว ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 2530 72000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
43020067 660118 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ อาคารไม้ชั้นเดียว 2534 100000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
43020067 660118 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201 2537 380000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
43020067 660118 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ 102 2537 525000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
43020067 660118 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ 203/26 2530 525000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
43020067 660118 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ 601 2529 20000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
43020067 660118 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2533 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
43020067 660118 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2533 47000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
43020067 660118 โซ่พิสัย สนามกีฬา แบบ สปช. ฟ. 1/42 2529 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
43020067 660118 โซ่พิสัย สนามกีฬา แบบ สปช. ฟ. 1/42 2554 1000000
อบต.
ใช้การได้
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
43020067 660118 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2558 78000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านคำแวง
43020069 660113 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2529 800,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำแวง
43020069 660113 โซ่พิสัย อาคารเรียน อาคารเรียนกึ่งถาวร 2541 940,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำแวง
43020069 660113 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 (1 ชั้น) 2529 200,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำแวง
43020069 660113 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2524 150,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำแวง
43020069 660113 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2542 111,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยทราย
43020070 660110 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 101/26 (2 ชั้น 3 ห้อง) 2542 1024960
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยทราย
43020070 660110 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 (1 ชั้น) 2531 370500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยทราย
43020070 660110 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ 2520 500000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านห้วยทราย
43020070 660110 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2515 25000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านห้วยทราย
43020070 660110 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2520 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยทราย
43020070 660110 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ องค์การ 2522 6000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านห้วยทราย
43020070 660110 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2527 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านห้วยทราย
43020070 660110 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2545 90900
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยทราย
43020070 660110 โซ่พิสัย พุทธสถาน สร้างเอง 2530 8000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านท่าสวาทท่าลี่
43020071 660111 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ข 2518 80000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านท่าสวาทท่าลี่
43020071 660111 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องโล่ง 2523 540,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านท่าสวาทท่าลี่
43020071 660111 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2528 840,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านท่าสวาทท่าลี่
43020071 660111 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 (1 ชั้น) 2526 80,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านท่าสวาทท่าลี่
43020071 660111 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 (1 ชั้น) 2536 200,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านท่าสวาทท่าลี่
43020071 660111 โซ่พิสัย บ้านพักครู ทรงจั่ว ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 2519 40,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านท่าสวาทท่าลี่
43020071 660111 โซ่พิสัย บ้านพักครู ทรงจั่ว ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 2512 60,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านท่าสวาทท่าลี่
43020071 660111 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง 2542 100,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกสะอาด
43020072 660112 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2519 120000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกสะอาด
43020072 660112 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2547 90900
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกสะอาด
43020072 660112 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2543 7000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโคกสะอาด
43020072 660112 โซ่พิสัย สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) 2539 68760
อบต.
ใช้การได้
บ้านโคกสะอาด
43020072 660112 โซ่พิสัย สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) 2543 99500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2560 106,185
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2519 445,459
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ 017 2518 890,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2547 1,679,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย อาคารโรงฝึกงาน แบบ 312 2516 140,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย อาคารโรงฝึกงาน แบบ องค์การ 2523 450,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 (1 ชั้น) 2528 1,390,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 (1 ชั้น 3 ห้อง) แบบมาตรฐาน 3 ห้องเรียน 2526 450,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2520 64,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ สปช. 303/28 (เรือนแถว 2 ชั้น) 2529 600,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง 2527 40,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย ห้องสมุด แบบสร้างเอง 2546 448,000
อบต.
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง 2529 40,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง 2537 90,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ องค์การ 2529 20,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง 2540 111,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย อาคารเรือนพยาบาล สร้างเอง 2550 300,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ สร้างเอง 2552 140,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย ศาลากลางแจ้ง สร้างเอง 2554 80,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย เสาธงมาตรฐาน สูง 12 เมตร 2552 96,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย อาคารเรียน อาคารเรียนกึ่งถาวร 2556 2,100,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2514 200,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง 2559 43,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลโซ่พิสัย
43020073 660107 โซ่พิสัย ศาลาพักรอ้น สร้างเอง 2559 21,640
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
43020074 660108 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เลือกปีที่สร้าง 573750
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
43020074 660108 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เลือกปีที่สร้าง 140000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
43020074 660108 โซ่พิสัย อาคารโรงฝึกงาน แบบ 312 2524 146000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
43020074 660108 โซ่พิสัย บ้านพักครู ทรงจั่ว ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 2520 70000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
43020074 660108 โซ่พิสัย บ้านพักครู ทรงจั่ว ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 2520 70000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
43020074 660108 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม ขนาด 3 ที่ 2535 6000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
43020074 660108 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม ขนาด 3 ที่ 2544 6000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
43020074 660108 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 (1 ชั้น 4 ห้อง) เพิ่มห้องกลางอีก 1 ห้อง 2544 1036000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
43020074 660108 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2547 1864000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
43020074 660108 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 (2 ชั้น 3 ห้อง) แบบมาตรฐาน 3 ห้องเรียน 2550 1400000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) 2545 100000
อบต.
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย ถนน ถนน ค.ส.ล. 2555 243750
อบต.
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย ศาลาพักรอ้น สร้างเอง 2556 150000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2514 140000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบองค์การ 2523 540000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 4 ห้อง) 2533 1338000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 (1 ชั้น 4 ห้อง) เพิ่มห้องกลางอีก 1 ห้อง 2545 980000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ 2514 180000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 (1 ชั้น) 2537 390000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2520 35000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2527 49000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ สปช. 302/28 2530 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ 601 2529 20000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 603/26 (4 ที่นั่ง) 2543 110000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2547 110000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2555 24000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย พุทธสถาน สร้างเอง 2556 60000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านไทรงามโนนภูดิน
43020075 660109 โซ่พิสัย ซุ้มประตูป้ายชื่อโรงเรียนและรั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 2555 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สังวาลย์วิทย์ 1
43020076 660120 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบองค์การ 2525 866,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สังวาลย์วิทย์ 1
43020076 660120 โซ่พิสัย อาคารโรงฝึกงาน แบบ องค์การ 2526 170,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สังวาลย์วิทย์ 1
43020076 660120 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2532 78,500.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สังวาลย์วิทย์ 1
43020076 660120 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบองค์การ 2524 919,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สังวาลย์วิทย์ 1
43020076 660120 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2535 157,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สังวาลย์วิทย์ 1
43020076 660120 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 1 ห้อง) 2540 1640000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2511 120000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบองค์การ 2523 540000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 4 ห้อง) 2540 1,529,990
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ สร้างเอง 2526 310000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2519 100000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2523 100000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม องค์การ 2521 6000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม องค์การ 2523 45000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2539 90000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ สปช. ฝ.30 พิเศษ 2540 50000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย หอกระจายเสียง สร้างเอง 2539 15000
บริจาค/ระดมทุน
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง 2553 351000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย เสาธงมาตรฐาน สูง 14 เมตร 2530 -
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) 2538 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2533 60000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านถ้ำเจริญ
43020077 660137 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2535 60000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีนาวา
43020078 660121 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2515 510000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีนาวา
43020078 660121 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ 2524 105000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีนาวา
43020078 660121 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2520 70000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีนาวา
43020078 660121 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2539 90000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีนาวา
43020078 660121 โซ่พิสัย ห้องสมุด แบบสร้างเอง 2538 100000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านศรีนาวา
43020078 660121 โซ่พิสัย สนามเด็กเล่น สร้างเอง 2535 20000
บริจาค/ระดมทุน
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
43020079 660128 โซ่พิสัย ซุ้มประตูป้ายชื่อโรงเรียนและรั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 2556 100000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
43020079 660128 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2514 35000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
43020079 660128 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบองค์การ 2521 359250
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
43020079 660128 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบกรมสามัญ 2541 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
43020079 660128 โซ่พิสัย อาคารโรงฝึกงาน แบบ องค์การ 2541 475700
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
43020079 660128 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2529 101000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
43020079 660128 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2548 45000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
43020079 660128 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2521 36000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
43020079 660128 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2527 65000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
43020079 660128 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบทรงสี่เหลี่ยม 2541 100000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
43020079 660128 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2535 65000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
43020079 660128 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2538 65000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านโนนสวาง
43020080 660135 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2517 200000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสวาง
43020080 660135 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบองค์การ 2523 5400000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสวาง
43020080 660135 โซ่พิสัย อาคารเรียน อาคารเรียนกึ่งถาวร 2541 960000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสวาง
43020080 660135 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2547 1679000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสวาง
43020080 660135 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2517 30000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสวาง
43020080 660135 โซ่พิสัย อาคารโรงฝึกงาน แบบ องค์การ 2524 75000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสวาง
43020080 660135 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201 2538 380000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสวาง
43020080 660135 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2542 110000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสวาง
43020080 660135 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2545 110000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสวาง
43020080 660135 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียนชาย 4 ที่/49 2553 350000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสวาง
43020080 660135 โซ่พิสัย ศาลากลางแจ้ง สร้างเอง 2557 200000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโนนสวาง
43020080 660135 โซ่พิสัย สนามกีฬา สนามบาสเกตบอล 2558 1985000
อบต.
ใช้การได้
บ้านหนองแวง
43020081 660136 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 (1 ชั้น) 2530 200,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองแวง
43020081 660136 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2530 25,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองแวง
43020081 660136 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ สปช. 302/28 2534 90,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองแวง
43020081 660136 โซ่พิสัย อาคารเรียน อาคารเรียนกึ่งถาวร 2542 949,600
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองแวง
43020081 660136 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2519 120,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านตูม
43020082 660141 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2510 30000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านตูม
43020082 660141 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2512 80000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านตูม
43020082 660141 โซ่พิสัย บ้านพักครู ทรงจั่ว ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 2544 138600
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านตูม
43020082 660141 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ 2525 200000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านตูม
43020082 660141 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 2529 800000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านตูม
43020082 660141 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2521 250000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านตูม
43020082 660141 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2529 120000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านตูม
43020082 660141 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม สปช.602/26 2542 111000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านตูม
43020082 660141 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม สปช.602/26 2547 111000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2511 65500
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2517 366500
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2520 382000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2521 494000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2529 800000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม-โรงอาหาร 101ล.ฝ27ม101ล27(พิเศษ) 2520 64000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 (1 ชั้น) 2528 824000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2517 25000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2519 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2522 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 (ครูเดี่ยว) 2 ชั้น 2535 88000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2535 78000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2536 85000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2542 80000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2543 50500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2543 100900
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2532 100000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
43020083 660144 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2534 60000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านท่าคำรวม
43020084 660142 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 4 ห้อง) 2529 1500000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านท่าคำรวม
43020084 660142 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2520 70000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านท่าคำรวม
43020084 660142 โซ่พิสัย หอประชุม-โรงอาหาร แบบ สร้างเอง 2532 850000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านท่าคำรวม
43020084 660142 โซ่พิสัย อาคารเรียน สร้างเอง 2552 1000000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านท่าคำรวม
43020084 660142 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง 2554 352000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านสามหนอง
43020085 660143 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2532 35000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านสามหนอง
43020085 660143 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2519 70000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านสามหนอง
43020085 660143 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 604/45 (4 ที่นั่ง) 2557 235000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านสามหนอง
43020085 660143 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 3 ห้อง) 2544 1778000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านสามหนอง
43020085 660143 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2544 101000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านสามหนอง
43020085 660143 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2526 370000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านสามหนอง
43020085 660143 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2525 210000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านสามหนอง
43020085 660143 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ 6/7.5 2533 5000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านสามหนอง
43020085 660143 โซ่พิสัย ห้องสมุด แบบสร้างเอง 2548 230000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านสามหนอง
43020085 660143 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 (1 ชั้น) 2524 120000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านสามหนอง
43020085 660143 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2521 70000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านสามหนอง
43020085 660143 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม บริจาค 2556 227,789
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านสามหนอง
43020085 660143 โซ่พิสัย บ้านพักครู ทรงจั่ว ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 2530 105000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู
43020086 660130 โซ่พิสัย อาคารเรียน สร้างเอง 2539 100000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู
43020086 660130 โซ่พิสัย อาคารเรียน อาคารเรียนกึ่งถาวร 2541 50000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู
43020086 660130 โซ่พิสัย อาคารเรียน อาคารเรียนกึ่งถาวร 2545 280000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู
43020086 660130 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2539 10000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านหนองแวงประชาสรรค์
43020087 660125 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2519 150,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านหนองแวงประชาสรรค์
43020087 660125 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2520 140000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองแวงประชาสรรค์
43020087 660125 โซ่พิสัย อาคารเรียน อาคารเรียนกึ่งถาวร 2536 50000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านหนองแวงประชาสรรค์
43020087 660125 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ สร้างเอง 2536 30000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านหนองแวงประชาสรรค์
43020087 660125 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2539 15000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านคำไผ่
43020088 660126 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ 004 2514 54,000
บริจาค/ระดมทุน
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านคำไผ่
43020088 660126 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2520 120,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านคำไผ่
43020088 660126 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2521 120,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านคำไผ่
43020088 660126 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ 017 2525 209,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำไผ่
43020088 660126 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201 2525 120,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำไผ่
43020088 660126 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2520 70,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านคำไผ่
43020088 660126 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2519 70,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านคำไผ่
43020088 660126 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ 301 2525 190,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านคำไผ่
43020088 660126 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 (ครูเดี่ยว) 2 ชั้น 2544 300,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำไผ่
43020088 660126 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2525 90,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำไผ่
43020088 660126 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2537 90,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำไผ่
43020088 660126 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2537 111,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำไผ่
43020088 660126 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2553 350,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง
43020089 660127 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 4 ห้อง) 2537 1900000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง
43020089 660127 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2521 210000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง
43020089 660127 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2520 126400
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง
43020089 660127 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 (1 ชั้น) 2529 824000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง
43020089 660127 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2520 75000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง
43020089 660127 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2532 30000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง
43020089 660127 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2542 111000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง
43020089 660127 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2533 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง
43020089 660127 โซ่พิสัย ห้องสมุด แบบสร้างเอง 2534 95000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง
43020089 660127 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2532 47800
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง
43020089 660127 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2527 36000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกกลาง
43020089 660127 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2542 47800
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านแสงอรุณ
43020090 660129 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 2528 840000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านแสงอรุณ
43020090 660129 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 2 ห้อง) 2531 777560
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านแสงอรุณ
43020090 660129 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/2526 2529 200000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านแสงอรุณ
43020090 660129 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ สร้างเอง 2526 50000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านแสงอรุณ
43020090 660129 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 (ครูเดี่ยว) 2 ชั้น 2534 240000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านแสงอรุณ
43020090 660129 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2531 35000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านแสงอรุณ
43020090 660129 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2541 39565
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านแสงอรุณ
43020090 660129 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2541 31564
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านแสงอรุณ
43020090 660129 โซ่พิสัย อาคารเรียน สร้างเอง 2557 1,060,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านศรีชมภู
43020091 660122 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบองค์การ 2525 689000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีชมภู
43020091 660122 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ 2526 176700
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีชมภู
43020091 660122 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2544 90000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีชมภู
43020091 660122 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม บริจาค 2551 30000
อบต.
ใช้การได้
บ้านศรีชมภู
43020091 660122 โซ่พิสัย สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) เลือกปีที่สร้าง 45000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีชมภู
43020091 660122 โซ่พิสัย สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) 2538 10000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีชมภู
43020091 660122 โซ่พิสัย สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) 2546 100000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีชมภู
43020091 660122 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 เลือกปีที่สร้าง 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีชมภู
43020091 660122 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ สปช. 302/28 2521 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีชมภู
43020091 660122 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ จั่วยกพื้นสูง 2531 150000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีชมภู
43020091 660122 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ 105 2556 3477500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 4 ห้อง) เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203 เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย หอประชุม-โรงอาหาร แบบ สร้างเอง เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย บ้านพักนักเรียน แบบกรมอาชีวศึกษา (1 ชั้น) เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย เสาธงมาตรฐาน สูง 14 เมตร เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย พุทธสถาน สร้างเอง เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านนาขาม
43020092 660123 โซ่พิสัย สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) เลือกปีที่สร้าง ไม่ทราบ
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านโนนประเสริฐ
43020093 660124 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 2523 540,000
อบจ.
ใช้การได้
บ้านโนนประเสริฐ
43020093 660124 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202 2532 150,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนประเสริฐ
43020093 660124 โซ่พิสัย โรงอาหาร แบบ สร้างเอง 2536 200,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านห้วยลึก
43020094 660133 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2515 280000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยลึก
43020094 660133 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2519 290000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยลึก
43020094 660133 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2520 390000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยลึก
43020094 660133 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 4 ห้อง) 2539 1640000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยลึก
43020094 660133 โซ่พิสัย อาคารโรงฝึกงาน แบบ องค์การ 2539 80000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยลึก
43020094 660133 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2518 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยลึก
43020094 660133 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 (1 ชั้น) 2528 824000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยลึก
43020094 660133 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ 2532 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยลึก
43020094 660133 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2539 100000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยลึก
43020094 660133 โซ่พิสัย สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) 2540 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยลึก
43020094 660133 โซ่พิสัย สนามกีฬา แบบ สปช. ฟ. 3/42 2540 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยลึก
43020094 660133 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2521 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบองค์การ 2522 508,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2512 60,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2518 120,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบองค์การ 2524 700,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 2529 800,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2517 30,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 (ครูเดี่ยว) 2 ชั้น 2526 150,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 (ครูเดี่ยว) 2 ชั้น 2526 150,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย อาคารโรงฝึกงาน แบบ องค์การ 2523 140,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 (1 ชั้น) 2528 800,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ องค์การ 2518 5,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2530 40,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2554 350,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2522 10,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านโนนแก้วโพนทอง
43020095 660139 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2523 10,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านป่าไร่โนนม่วง
43020096 660140 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2546 1660000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านป่าไร่โนนม่วง
43020096 660140 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2518 22000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านป่าไร่โนนม่วง
43020096 660140 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบองค์การ 2525 800000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านป่าไร่โนนม่วง
43020096 660140 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 (1 ชั้น) 2525 200000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านป่าไร่โนนม่วง
43020096 660140 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 (1 ชั้น) 2529 200000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านป่าไร่โนนม่วง
43020096 660140 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2520 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านป่าไร่โนนม่วง
43020096 660140 โซ่พิสัย สนามเด็กเล่น สร้างเอง 2545 7500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านป่าไร่โนนม่วง
43020096 660140 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2533 35000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านป่าไร่โนนม่วง
43020096 660140 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2529 35000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านป่าไร่โนนม่วง
43020096 660140 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2529 1000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านหนองพันทา
43020097 660138 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2505 95,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองพันทา
43020097 660138 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ 2518 120,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองพันทา
43020097 660138 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2518 480,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านหนองพันทา
43020097 660138 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 4 ห้อง) 2539 1,639,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2529 830000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบองค์การ 2523 920000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2518 310000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2517 180000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2512 45000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ 2518 60000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 (1 ชั้น) 2527 800000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2517 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2525 75000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2525 75000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย บ้านพักภารโรง สปช.303/26 2529 70000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม สปช.602/26 2529 80000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2538 30000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2543 101000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2545 90957
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) 2525 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย ศาลาพักรอ้น สร้างเอง 2554 15000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านเหล่าทองหลาง
43020098 660131 โซ่พิสัย สนามกีฬา แบบ สปช. ฟ. 3/42 2526 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคลองทิพย์
43020099 660132 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2519 200000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคลองทิพย์
43020099 660132 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบองค์การ 2520 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคลองทิพย์
43020099 660132 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/2526 2530 200000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคลองทิพย์
43020099 660132 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ องค์การ 2520 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคลองทิพย์
43020099 660132 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม ร.ย.601/43 2525 20000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคลองทิพย์
43020099 660132 โซ่พิสัย ศาลาพักรอ้น สร้างเอง 2546 200000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านคลองทิพย์
43020099 660132 โซ่พิสัย ศาลาพักรอ้น สร้างเอง 2546 200000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านคลองทิพย์
43020099 660132 โซ่พิสัย สนามเด็กเล่น สร้างเอง 2539 20000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคลองทิพย์
43020099 660132 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2525 100000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านซำบอน
43020100 660134 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 (1 ชั้น 3 ห้อง) แบบมาตรฐาน 3 ห้องเรียน 2527 420000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านซำบอน
43020100 660134 โซ่พิสัย อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 (2 ชั้น 4 ห้อง) เพิ่มห้องกลางอีก 1 ห้อง 2531 6554400
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านซำบอน
43020100 660134 โซ่พิสัย อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/2526 2530 200000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านซำบอน
43020100 660134 โซ่พิสัย บ้านพักครู แบบ สปช. 302/28 2530 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านซำบอน
43020100 660134 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2539 30000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านซำบอน
43020100 660134 โซ่พิสัย ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2547 96000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านซำบอน
43020100 660134 โซ่พิสัย ห้องสมุด แบบสร้างเอง 2547 20000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านซำบอน
43020100 660134 โซ่พิสัย สนามเด็กเล่น สร้างเอง 2539 20000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านซำบอน
43020100 660134 โซ่พิสัย หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ สปช. ฝ.30 พิเศษ 2556 30000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านต้าย
43020101 660362 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2535 80,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านต้าย
43020101 660362 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 4 ห้อง) 2535 1,775,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านต้าย
43020101 660362 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 (1 ชั้น) 2535 277,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2519 360,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2515 250,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 (1 ชั้น 3 ห้อง) แบบมาตรฐาน 3 ห้องเรียน 2528 350,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 (1 ชั้น 3 ห้อง) แบบมาตรฐาน 3 ห้องเรียน 2534 540,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 (2 ชั้น 3 ห้อง) แบบมาตรฐาน 3 ห้องเรียน 2536 639,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ 2523 140,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ 2534 950,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2519 45,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2522 145,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2525 145,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2527 5,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม สปช.602/26 2541 110,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2548 90,900
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.99 2541 300,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนากั้ง
43020102 660363 ปากคาด ห้องสมุด แบบสร้างเอง 2540 230,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านหนองบัว
43020103 660364 ปากคาด อาคารเรียน สร้างเอง 2546 900,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านหนองบัว
43020103 660364 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2515 250,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองบัว
43020103 660364 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/2526 2529 200,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองบัว
43020103 660364 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2521 45,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองบัว
43020103 660364 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม ขนาด 3 ที่ 2521 78,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองบัว
43020103 660364 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม ขนาด 3 ที่ 2524 15,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองบัว
43020103 660364 ปากคาด ห้องสมุด แบบสร้างเอง 2541 260,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านหนองบัว
43020103 660364 ปากคาด หอประชุม-โรงอาหาร แบบ สร้างเอง 2524 150,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองบัว
43020103 660364 ปากคาด อาคารเรียน แบบองค์การ 2523 529,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านหนองบัว
43020103 660364 ปากคาด ซุ้มประตูป้ายชื่อโรงเรียนและรั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 2548 45,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านหนองบัว
43020103 660364 ปากคาด เสาธงมาตรฐาน สูง 12 เมตร 2545 5,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนาดง
43020104 660359 ปากคาด หอกระจายเสียง สร้างเอง 2540 100000
อบจ.
ใช้การได้
บ้านนาดง
43020104 660359 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม องค์การ 2512 6000
อบต.
ใช้การได้
บ้านนาดง
43020104 660359 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 2 ห้อง) 2540 1640000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนาดง
43020104 660359 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/2526 2528 200000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาดง
43020104 660359 ปากคาด อาคารเรียน แบบองค์การ 2524 719500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาดง
43020104 660359 ปากคาด หอประชุม-โรงอาหาร แบบ สร้างเอง 2540 200000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาดง
43020104 660359 ปากคาด บ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 (ครูเดี่ยว) 2 ชั้น 2538 279495
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาดง
43020104 660359 ปากคาด เสาธงมาตรฐาน สูง 18 เมตร 2500 3000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนาดง
43020104 660359 ปากคาด พุทธสถาน สร้างเอง 2528 5000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาดง
43020104 660359 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2526 150000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาดง
43020104 660359 ปากคาด สนามกีฬา สนามบาสเกตบอล 2538 127769
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโสกบง
43020105 660372 ปากคาด สนามเด็กเล่น สร้างเอง 2560 100000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโสกบง
43020105 660372 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2519 145,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านโสกบง
43020105 660372 ปากคาด อาคารโรงฝึกงาน แบบ องค์การ 2524 179,500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโสกบง
43020105 660372 ปากคาด อาคารเรียน แบบองค์การ 2525 600,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโสกบง
43020105 660372 ปากคาด บ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 (ครูเดี่ยว) 2 ชั้น 2528 150,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านโสกบง
43020105 660372 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2537 44,722
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านโสกบง
43020105 660372 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2547 90,900
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโสกบง
43020105 660372 ปากคาด อาคารเรียน สร้างเอง 2546 950,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโสกบง
43020105 660372 ปากคาด พุทธสถาน สร้างเอง 2552 40,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านไร่โนนสำราญ
43020106 660357 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2518 24,000
อบจ.
ใช้การได้
บ้านไร่โนนสำราญ
43020106 660357 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2523 539,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไร่โนนสำราญ
43020106 660357 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 (1 ชั้น) 2527 180,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไร่โนนสำราญ
43020106 660357 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม สปช.602/26 2548 90,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไร่โนนสำราญ
43020106 660357 ปากคาด โรงอาหาร แบบ สร้างเอง 2554 100,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านไร่โนนสำราญ
43020106 660357 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม บริจาค 2556 80,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านไร่โนนสำราญ
43020106 660357 ปากคาด เสาธงมาตรฐาน สูง 18 เมตร 2545 6,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านไร่โนนสำราญ
43020106 660357 ปากคาด ซุ้มประตูป้ายชื่อโรงเรียนและรั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 2556 70,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านดาลบังบด
43020107 660373 ปากคาด อาคารเรียน แบบองค์การ 2520 500,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านดาลบังบด
43020107 660373 ปากคาด อาคารเรียน สร้างเอง 2521 480000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านดาลบังบด
43020107 660373 ปากคาด อาคารเรียน แบบกรมสามัญ 2541 1200000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านดาลบังบด
43020107 660373 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 (1 ชั้น) 2526 300000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านดาลบังบด
43020107 660373 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม ร.ย.601/43 2521 5000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านดาลบังบด
43020107 660373 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม ร.ย.601/43 2525 8000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านดาลบังบด
43020107 660373 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม ร.ย.601/43 2544 10000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโนนเสถียร
43020108 660358 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2553 180,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนเสถียร
43020108 660358 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 604/45 (4 ที่นั่ง) 2552 240,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนเสถียร
43020108 660358 ปากคาด เสาธงมาตรฐาน สูง 12 เมตร 2531 7,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนเสถียร
43020108 660358 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 (1 ชั้น) 2525 100,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนเสถียร
43020108 660358 ปากคาด ซุ้มประตูป้ายชื่อโรงเรียนและรั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 2553 180,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโนนเสถียร
43020108 660358 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2518 400,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนเสถียร
43020108 660358 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2550 2,100,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนเสถียร
43020108 660358 ปากคาด ศาลากลางแจ้ง สร้างเอง 2557 140000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโนนเสถียร
43020108 660358 ปากคาด อาคารเรียน สร้างเอง 2559 0
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านพรสวรรค์
43020109 660365 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 2527 800000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านพรสวรรค์
43020109 660365 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/2526 เลือกปีที่สร้าง 400000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านพรสวรรค์
43020109 660365 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง เลือกปีที่สร้าง 100000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านพรสวรรค์
43020109 660365 ปากคาด บ้านพักครู แบบ 202 ก เลือกปีที่สร้าง 150000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านพรสวรรค์
43020109 660365 ปากคาด ถนน ถนน ค.ส.ล. เลือกปีที่สร้าง 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านพรสวรรค์
43020109 660365 ปากคาด สนามเด็กเล่น สร้างเอง เลือกปีที่สร้าง 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยก้านเหลือง
43020111 660361 ปากคาด อาคารเรียน แบบองค์การ 2518 100,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยก้านเหลือง
43020111 660361 ปากคาด อาคารเรียน แบบองค์การ 2520 210,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยก้านเหลือง
43020111 660361 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 2 ห้อง) 2532 1,200,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยก้านเหลือง
43020111 660361 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ 2523 100,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยก้านเหลือง
43020111 660361 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2532 100,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยก้านเหลือง
43020111 660361 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ องค์การ 2521 15,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านห้วยก้านเหลือง
43020111 660361 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ องค์การ 2526 15,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยก้านเหลือง
43020111 660361 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2530 40,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยก้านเหลือง
43020111 660361 ปากคาด หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2523 33,333
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านห้วยก้านเหลือง
43020111 660361 ปากคาด หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ สปช. ฝ.30 พิเศษ 2524 40,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านห้วยก้านเหลือง
43020111 660361 ปากคาด ซุ้มประตูป้ายชื่อโรงเรียนและรั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 2548 89,548
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านห้วยก้านเหลือง
43020111 660361 ปากคาด เสาธงมาตรฐาน สูง 12 เมตร 2523 8,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านห้วยก้านเหลือง
43020111 660361 ปากคาด ถนน ถนน ค.ส.ล. 2549 475,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านห้วยก้านเหลือง
43020111 660361 ปากคาด สนามกีฬา แบบ สปช. ฟ. 1/42 2539 50,000
อบจ.
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด อาคารเรียน สร้างเอง 2510 350000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2517 280000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด อาคารเรียน สร้างเอง 2526 748000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 (2 ชั้น 3 ห้อง) แบบมาตรฐาน 3 ห้องเรียน 2526 570000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 2526 1879500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 4 ห้อง) 2531 1063200
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 2511 45000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 2523 147100
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 (1 ชั้น) 2528 1390000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2508 45000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2515 75000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด บ้านพักครู ทรงจั่ว ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 2509 45000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2519 45000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2521 75000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2522 75000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2523 75000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2524 75000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม ร.ย.601/43 2520 5000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2524 25000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2527 70000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2531 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด ศาลาพักรอ้น สร้างเอง 2533 5000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด ศาลาพักรอ้น สร้างเอง 2550 180000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
อนุบาลปากคาด
43020112 660356 ปากคาด หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2535 20000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) 2558 164,700.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2542 1,830,000.
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2522 210,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2524 339,500.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ อาคารไม้ชั้นเดียว 2526 40,000.00
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 (1 ชั้น) 2527 139,500.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด บ้านพักครู แบบ สปช. 303/28 (เรือนแถว 2 ชั้น) 2531 1,047,000.
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด ศาลาพักรอ้น สร้างเอง 2555 60000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด ศาลากลางแจ้ง สร้างเอง 2550 100000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด ซุ้มประตูป้ายชื่อโรงเรียนและรั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 2551 80000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 604/45 (4 ที่นั่ง) 2557 240500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด สนามกีฬา แบบ สปช. ฟ. 3 พิเศษ 8 ลู่วิ่ง 2532 271,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2536 80,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2545 90,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม บริจาค 2557 200000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด พุทธสถาน สร้างเอง 2549 60000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านห้วยไม้ซอด
43020113 660360 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2560 3140000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
43020114 660368 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/26 (2 ชั้น) อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นล่างโล่ง 2559 1270000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
43020114 660368 ปากคาด อาคารเรียน แบบองค์การ 2521 580,000
อบจ.
ใช้การได้
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
43020114 660368 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 4 ห้อง) 2529 800,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
43020114 660368 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ เลือกปีที่สร้าง xxxxxx
อบจ.
ใช้การได้
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
43020114 660368 ปากคาด บ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 (ครูเดี่ยว) 2 ชั้น เลือกปีที่สร้าง xxxxxx
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
43020114 660368 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง เลือกปีที่สร้าง xxxxxxx
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
43020114 660368 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม องค์การฯ เลือกปีที่สร้าง xxxxxx
อบจ.
ใช้การได้
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
43020114 660368 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม องค์การฯ เลือกปีที่สร้าง xxxxx
อบจ.
ใช้การได้
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
43020114 660368 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ องค์การ เลือกปีที่สร้าง xxxxx
อบจ.
ใช้การได้
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
43020114 660368 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ องค์การ เลือกปีที่สร้าง xxxxx
อบต.
ใช้การได้
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
43020114 660368 ปากคาด สนามกีฬา แบบ สปช. ฟ. 3 พิเศษ 8 ลู่วิ่ง 2532 272,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด ถนน ถนน ค.ส.ล. 2554 60000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2520 100,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด อาคารเรียน แบบองค์การ 2523 280,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 4 ห้อง) 2529 4,219,200
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด บ้านพักครู ทรงจั่ว ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 2510 45,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด หอประชุม-โรงอาหาร แบบ สร้างเอง 2550 336,600
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด บ้านพักครู ทรงจั่ว ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 2510 45,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด บ้านพักครู ทรงจั่ว ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 2510 45,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด บ้านพักครู แบบ กันดาร 2515 10,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด เสาธงมาตรฐาน สูง 12 เมตร 2535 7,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด พุทธสถาน สร้างเอง 2555 135,900
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2549 200,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2535 200,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ องค์การ 2528 100,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ องค์การ 2538 100,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนสมสนุก
43020115 660370 ปากคาด สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) 2542 200,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านศรีสว่างพัฒนา
43020116 660371 ปากคาด โรงอาหาร สร้างเอง 2540 100,000
อบต.
ใช้การได้
บ้านศรีสว่างพัฒนา
43020116 660371 ปากคาด บ้านพักครู แบบ สปช. 302/28 2530 50,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านศรีสว่างพัฒนา
43020116 660371 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2539 86,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีสว่างพัฒนา
43020116 660371 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม องค์การ 2524 30,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีสว่างพัฒนา
43020116 660371 ปากคาด พุทธสถาน สร้างเอง 2537 8,200
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านศรีสว่างพัฒนา
43020116 660371 ปากคาด ศาลาพักรอ้น สร้างเอง 2536 8,631
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านศรีสว่างพัฒนา
43020116 660371 ปากคาด เสาธงมาตรฐาน สูง 12 เมตร 2524 3,500
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านศรีสว่างพัฒนา
43020116 660371 ปากคาด หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2530 35,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านศรีสว่างพัฒนา
43020116 660371 ปากคาด อาคารเรียน แบบองค์การ 2524 430,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านศรีสว่างพัฒนา
43020116 660371 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 (1 ชั้น) 2530 200,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
43020117 660374 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2545 2,400,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
43020117 660374 ปากคาด บ้านพักครู แบบ สปช. 302/29 2530 50,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
43020117 660374 ปากคาด อาคารเรียน แบบองค์การ 2526 480,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
43020117 660374 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 2528 1,200,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
43020117 660374 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 (1 ชั้น) 2527 270,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
43020117 660374 ปากคาด อาคารเรียน สร้างเอง 2545 1,000,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
43020117 660374 ปากคาด ห้องสมุด แบบสร้างเอง 2545 420,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
43020117 660374 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง เลือกปีที่สร้าง -
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
43020117 660374 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2532 5,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
43020117 660374 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ 601 2531 20,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
43020117 660374 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ 601 เลือกปีที่สร้าง -
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
43020117 660374 ปากคาด เสาธงมาตรฐาน สูง 18 เมตร 2554 -
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2516 375,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด อาคารเรียน แบบองค์การ 2523 659,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2540 1,499,922
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด อาคารโรงฝึกงาน แบบ องค์การ 2523 141,00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 (1 ชั้น) 2533 949,500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2516 45,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2517 45,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด บ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 (ครูเดี่ยว) 2 ชั้น 2526 170,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม ทรงจั่ว แบบ สห 2516 35,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม องค์การฯ 2518 60,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2546 90,900
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม บริจาค 2552 150,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม บริจาค 2552 250,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง 2554 350,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด สนามกีฬา แบบ FIBA 2558 2494000
อบต.
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด ศาลาพักรอ้น สร้างเอง 2558 250000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
สิริภัทรวิทยา
43020118 660369 ปากคาด หอกระจายเสียง สร้างเอง 2532 17000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด อาคารเรียน แบบองค์การ 2525 693,000
อบจ.
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2511 100,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2521 280,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด อาคารโรงฝึกงาน แบบ องค์การ 2512 140,000
อบจ.
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 (1 ชั้น) 2532 890,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2516 20,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2521 25,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2522 37,000
อบจ.
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2523 75,000
อบจ.
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด บ้านพักครู แบบ องค์การ 2524 75,000
อบจ.
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2532 60,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) 2527 70,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด สนามเด็กเล่น สร้างเอง 2556 167000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด สนามกีฬา สนามเปตอง 2558 30000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอลชายหาด 2558 20000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด โรงรถ แบบสร้างเอง 2556 15000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด พุทธสถาน สร้างเอง 2557 15000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
43020119 660367 ปากคาด ศาลาพักรอ้น สร้างเอง 2556 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2519 140000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ บ้านพักครู ทรงจั่ว ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 2516 45000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ บ้านพักครู ทรงจั่ว ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 2519 140000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2521 140000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/2526 2528 210000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2530 40000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 (2 ชั้น 3 ห้อง) แบบมาตรฐาน 3 ห้องเรียน 2536 800000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2536 90000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2540 1529990
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ หอประชุม-โรงอาหาร แบบ สร้างเอง 2553 150000
บริจาค/ระดมทุน
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2527 36000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2532 46000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) 2538 65000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ เสาธงมาตรฐาน สูง 14 เมตร เลือกปีที่สร้าง 0
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ ซุ้มประตูป้ายชื่อโรงเรียนและรั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม เลือกปีที่สร้าง 0
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ ถนน ถนน ค.ส.ล. 2547 349000
อบต.
ใช้การได้
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ พุทธสถาน สร้างเอง เลือกปีที่สร้าง 0
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
เลิดสิน
43030001 660213 บึงกาฬ สนามเด็กเล่น สร้างเอง เลือกปีที่สร้าง 0
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านชุมภูทอง
43030002 660215 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 (2 ชั้น 3 ห้อง) แบบมาตรฐาน 3 ห้องเรียน 2536 800,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านชุมภูทอง
43030002 660215 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2540 1,529,990
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านชุมภูทอง
43030002 660215 บึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/2526 2528 210,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านชุมภูทอง
43030002 660215 บึงกาฬ บ้านพักครู แบบ จั่วยกพื้นสูง 2538 60,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านชุมภูทอง
43030002 660215 บึงกาฬ บ้านพักครู ทรงจั่ว ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 2520 60,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านชุมภูทอง
43030002 660215 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2536 90,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านนาเจริญวิทยา
43030003 660216 เมืองบึงกาฬ อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ 2516 140,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเจริญวิทยา
43030003 660216 เมืองบึงกาฬ บ้านพักครู แบบ องค์การ 2519 25,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเจริญวิทยา
43030003 660216 เมืองบึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 (1 ชั้น) 2529 200,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเจริญวิทยา
43030003 660216 เมืองบึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบห้องส้วม 4 ห้อง 2527 15,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเจริญวิทยา
43030003 660216 เมืองบึงกาฬ อาคารเรียน อาคารเรียนกึ่งถาวร 2540 399,510
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเจริญวิทยา
43030003 660216 เมืองบึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2539 90,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาเจริญวิทยา
43030003 660216 เมืองบึงกาฬ ถนน ถนน ค.ส.ล. 2550 116,900
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
43030004 660217 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 (1 ชั้น 3 ห้อง) แบบมาตรฐาน 3 ห้องเรียน เลือกปีที่สร้าง 1703600
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
43030004 660217 บึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ แบบ อาคารไม้ชั้นเดียว 2552 100000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
43030004 660217 บึงกาฬ อาคารโรงฝึกงาน แบบ องค์การ 2553 120000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
43030004 660217 บึงกาฬ อาคารเรียน สร้างเอง 2551 50000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
43030004 660217 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 604/45 (4 ที่นั่ง) 2544 30000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
43030005 660220 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบองค์การ 2505 55,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
43030005 660220 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 3 ห้อง) 2537 1,300,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
43030005 660220 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2514 75,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
43030005 660220 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 2545 850,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
43030005 660220 บึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 (1 ชั้น) 2533 350,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสา
43030006 660221 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2521 200,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสา
43030006 660221 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 (1 ชั้น 3 ห้อง) แบบมาตรฐาน 3 ห้องเรียน 2531 363,533.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสา
43030006 660221 บึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 (1 ชั้น) 2530 200,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสา
43030006 660221 บึงกาฬ บ้านพักครู แบบ องค์การ 2512 40,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านโนนสา
43030006 660221 บึงกาฬ บ้านพักครู แบบ องค์การ 2521 60,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสา
43030006 660221 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ องค์การ 2526 6,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านโนนสา
43030006 660221 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2532 50,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านโนนสา
43030006 660221 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 604/45 (4 ที่นั่ง) 2552 240,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสา
43030006 660221 บึงกาฬ ซุ้มประตูป้ายชื่อโรงเรียนและรั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 2546 100,000.00
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโนนสา
43030006 660221 บึงกาฬ หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2529 30,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนสา
43030006 660221 บึงกาฬ หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ สปช. ฝ.30 พิเศษ 2536 30,000.00
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านนาคำ
43030007 660222 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 (2 ชั้น 3 ห้อง) แบบมาตรฐาน 3 ห้องเรียน 2534 720000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาคำ
43030007 660222 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 (1 ชั้น 4 ห้อง) เพิ่มห้องกลางอีก 1 ห้อง 2538 860,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาคำ
43030007 660222 บึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/2526 2529 200,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาคำ
43030007 660222 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2538 40,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาคำ
43030007 660222 บึงกาฬ บ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 (ครูเดี่ยว) 2 ชั้น 2534 62,700
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาคำ
43030007 660222 บึงกาฬ ห้องสมุด แบบสร้างเอง 2545 100,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนาคำ
43030007 660222 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบองค์การ 2525 650,000
อบจ.
ใช้การได้
บ้านห้วยดอกไม้
43030008 660223 เมืองบึงกาฬ อาคารเรียน แบบองค์การ 2523 540,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยดอกไม้
43030008 660223 เมืองบึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 (1 ชั้น) 2530 200,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยดอกไม้
43030008 660223 เมืองบึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2538 89,500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยดอกไม้
43030008 660223 เมืองบึงกาฬ หอประชุม-โรงอาหาร แบบ สร้างเอง 2551 350,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านท่าอินทร์แปลง
43030009 660224 เมืองบึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2547 90500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านท่าอินทร์แปลง
43030009 660224 เมืองบึงกาฬ อาคารเรียน แบบองค์การ 2523 270000
อบจ.
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านไร่สุขสันต์
43030010 660230 เมืองบึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2554 2537600
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไร่สุขสันต์
43030010 660230 เมืองบึงกาฬ อาคารเรียน อาคารเรียนกึ่งถาวร 2541 480000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไร่สุขสันต์
43030010 660230 เมืองบึงกาฬ โรงอาหาร แบบ สร้างเอง 2544 60000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านไร่สุขสันต์
43030010 660230 เมืองบึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 604/45 (4 ที่นั่ง) 2555 241500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไร่สุขสันต์
43030010 660230 เมืองบึงกาฬ บ้านพักครู แบบ กันดาร 2538 80000
บริจาค/ระดมทุน
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านโนนวังเยี่ยม
43030011 660219 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2521 360000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนวังเยี่ยม
43030011 660219 บึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ สร้างเอง 2542 120000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโนนวังเยี่ยม
43030011 660219 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2521 300000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนวังเยี่ยม
43030011 660219 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2547 950000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนวังเยี่ยม
43030011 660219 บึงกาฬ สนามเด็กเล่น สร้างเอง 2533 50000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านโนนวังเยี่ยม
43030011 660219 บึงกาฬ หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2542 66000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านโนนวังเยี่ยม
43030011 660219 บึงกาฬ หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2523 304200
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยเซือมเหนือ
43030012 660192 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2511 180000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยเซือมเหนือ
43030012 660192 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2519 200000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยเซือมเหนือ
43030012 660192 บึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ 2529 150000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยเซือมเหนือ
43030012 660192 บึงกาฬ บ้านพักครู แบบ องค์การ 2554 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยเซือมเหนือ
43030012 660192 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2530 60000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยเซือมเหนือ
43030012 660192 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) เลือกปีที่สร้าง 94000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านห้วยเซือมเหนือ
43030012 660192 บึงกาฬ พุทธสถาน สร้างเอง 2552 15000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านห้วยเซือมเหนือ
43030012 660192 บึงกาฬ ห้องสมุด แบบสร้างเอง 2554 200000
อบจ.
ใช้การได้
บ้านห้วยเซือมเหนือ
43030012 660192 บึงกาฬ หอประชุม-โรงอาหาร แบบ สร้างเอง 2554 50000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านห้วยเซือมเหนือ
43030012 660192 บึงกาฬ ถนน ถนน ค.ส.ล. 2556 84000
อบต.
ใช้การได้
บ้านไคสี
43030013 660193 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2518 410000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไคสี
43030013 660193 บึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 (1 ชั้น) 2531 199998
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไคสี
43030013 660193 บึงกาฬ หอประชุม-โรงอาหาร แบบ สร้างเอง 2548 100000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านไคสี
43030013 660193 บึงกาฬ บ้านพักครู แบบ สปช. 303/28 (เรือนแถว 2 ชั้น) 2533 388000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไคสี
43030013 660193 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม องค์การ 2521 6000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านไคสี
43030013 660193 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 604/45 (4 ที่นั่ง) 2552 241000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไคสี
43030013 660193 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 2554 3000000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านไคสี
43030013 660193 บึงกาฬ สนามกีฬา แบบ สปช. ฟ. 1/42 2543 99000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไคสี
43030013 660193 บึงกาฬ ซุ้มประตูป้ายชื่อโรงเรียนและรั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 2554 500000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านไคสี
43030013 660193 บึงกาฬ พุทธสถาน สร้างเอง 2551 30000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านไคสี
43030013 660193 บึงกาฬ สนามเด็กเล่น สร้างเอง 2540 50000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านคำหมื่น
43030014 660194 บึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ สร้างเอง 2558 300000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านคำหมื่น
43030014 660194 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2520 280,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำหมื่น
43030014 660194 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบองค์การ 2523 540,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำหมื่น
43030014 660194 บึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 (1 ชั้น) 2529 200,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำหมื่น
43030014 660194 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2542 55,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำหมื่น
43030014 660194 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2546 10,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านคำหมื่น
43030014 660194 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 604/45 (4 ที่นั่ง) 2551 240,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำหมื่น
43030014 660194 บึงกาฬ ซุ้มประตูป้ายชื่อโรงเรียนและรั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 2553 70,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านคำหมื่น
43030014 660194 บึงกาฬ ถนน ถนน ค.ส.ล. 2549 345,000
อบจ.
ใช้การได้
บ้านคำหมื่น
43030014 660194 บึงกาฬ สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล (แบบทั่วไป) 2540 20,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านคำหมื่น
43030014 660194 บึงกาฬ สนามเด็กเล่น สร้างเอง 2554 20,000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านคำหมื่น
43030014 660194 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม อื่นๆ 2553 10,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านคำหมื่น
43030014 660194 บึงกาฬ พุทธสถาน สร้างเอง 2530 2,000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านคำหมื่น
43030014 660194 บึงกาฬ หอประชุม-โรงอาหาร แบบ สร้างเอง 2552 12,390
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
แก่งอาฮง
43030015 660195 เมืองบึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 (1 ชั้น 2 ห้อง) 2533 346000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
แก่งอาฮง
43030015 660195 เมืองบึงกาฬ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2520 150000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
แก่งอาฮง
43030015 660195 เมืองบึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 (1 ชั้น) 2527 199990
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
แก่งอาฮง
43030015 660195 เมืองบึงกาฬ บ้านพักครู แบบ สปช. 302/28 2533 82000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
แก่งอาฮง
43030015 660195 เมืองบึงกาฬ บ้านพักครู แบบ สปช. 302/28 2533 82000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
แก่งอาฮง
43030015 660195 เมืองบึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2532 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
แก่งอาฮง
43030015 660195 เมืองบึงกาฬ เสาธงมาตรฐาน สูง 12 เมตร 2520 10000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
แก่งอาฮง
43030015 660195 เมืองบึงกาฬ สนามกีฬา แบบ FIBA 2520 10000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
แก่งอาฮง
43030015 660195 เมืองบึงกาฬ หอถังน้ำประปาและถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบ ฝ.33 2527 47800
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
แก่งอาฮง
43030015 660195 เมืองบึงกาฬ ซุ้มประตูป้ายชื่อโรงเรียนและรั้ว ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม 2527 10000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
แก่งอาฮง
43030015 660195 เมืองบึงกาฬ ถนน ถนน ค.ส.ล. 2551 1500000
อบจ.
ใช้การได้
แก่งอาฮง
43030015 660195 เมืองบึงกาฬ ห้องสมุด แบบสร้างเอง 2549 345000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
แก่งอาฮง
43030015 660195 เมืองบึงกาฬ พุทธสถาน สร้างเอง 2540 20000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
แก่งอาฮง
43030015 660195 เมืองบึงกาฬ ศาลาพักรอ้น สร้างเอง 2548 10000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
บ้านนาต้อง
43030016 660228 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2517 365000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ควรรื้อถอน)
บ้านนาต้อง
43030016 660228 บึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201 2528 280000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาต้อง
43030016 660228 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 (1 ชั้น 4 ห้อง) เพิ่มห้องกลางอีก 1 ห้อง 2532 758000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาต้อง
43030016 660228 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 4 ห้อง) 2539 1639000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาต้อง
43030016 660228 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2530 20000
หน่วยงานต้นสังกัด
ทรุดโทรม(ซ่อมแซมได้)
บ้านนาต้อง
43030016 660228 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) 2532 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
บ้านนาต้อง
43030016 660228 บึงกาฬ ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ สปช. 604/45 (4 ที่นั่ง) 2558 246000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ประสานมิตรวิทยา
43030017 660225 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2516 350000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ประสานมิตรวิทยา
43030017 660225 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 2523 200000
บริจาค/ระดมทุน
ใช้การได้
ประสานมิตรวิทยา
43030017 660225 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 101/26 (2 ชั้น 3 ห้อง) 2532 524500
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ประสานมิตรวิทยา
43030017 660225 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 2 ห้อง) 2533 758850
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ประสานมิตรวิทยา
43030017 660225 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 4 ห้อง) 2535 1495000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ประสานมิตรวิทยา
43030017 660225 บึงกาฬ อาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 (2 ชั้น 3 ห้อง) แบบมาตรฐาน 3 ห้องเรียน 2537 200000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ประสานมิตรวิทยา
43030017 660225 บึงกาฬ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 (1 ชั้น) 2537 947000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ประสานมิตรวิทยา
43030017 660225 บึงกาฬ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2517 45000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ประสานมิตรวิทยา
43030017 660225 บึงกาฬ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2519 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ประสานมิตรวิทยา
43030017 660225 บึงกาฬ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2522 50000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ประสานมิตรวิทยา
43030017 660225 บึงกาฬ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2523 60000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ประสานมิตรวิทยา
43030017 660225 บึงกาฬ บ้านพักครู แบบ สปช. 303/28 (เรือนแถว 2 ชั้น) 2534 120000
หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้การได้
ประสานมิตรวิทยา
43030017 660225 บึงกาฬ